KVKK

AYDINLATMA METNİ VE KVKK ONAY FORMU

YönAst Eğitim ve Danışmanlık (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanmasına önem veriyoruz.

Kişisel verileriniz Platform tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununda (“KVKK”) yer alan temel ilkelere, veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmekte, muhafaza edilmekte ve korunmaktadır. Bu amaçla, kişisel verilerin korunması için her türlü teknik ve idari tedbiri aldığımızı bildirir, bu hususta sizleri de bilgilendirmek isteriz.

 1. Veri Sorumlusu

Şirket, KVKK madde 3’te tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

 • İşleme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Şirket tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanunu’nun (“KVKK”) 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde aşağıda belirtilen amaçlar için işlenebilecektir:

 • Şirket tarafından icra edilen faaliyetlerin uygun şekilde yürütülebilmesi,
 • Rıza vermeniz halinde, platform içi eğitim, tanıtım ve kurumsal iletişim çalışmaları amacıyla fotoğraf ve görüntülerinizin işlenmesine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
 • Etkinlik performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş süreçlerinin takibi,
 • İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verileriniz, yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında ve Şirket’in gerekli olan hallerde iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, özel kurum ve kamu kuruluşları ile resmi makamlarla paylaşılabilmektedir. Bu taraflar, özellikle aşağıdakiler olacaktır:

 • Çalışmakta olduğumuz seyahat acenteleri ile,
 • Çalışmakta olduğumuz oteller ile,
 • Çalışmakta olduğumuz bilgi işlem tedarikçileri ile,
 • Kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla,
 • 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar ile,
 • Sosyal Medya (Websitesi, İnstagram, LinkedIn, Facebook, Twitter vb.)

4.     Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda sayılan amaçlarla işlemekte olduğumuz kişisel verileriniz, fiziki veya elektronik ortamda ve diğer yöntemlerle elde edilebilmektedir. Kişisel verileriniz işlenmesinde, KVKK’nın 5. ve 6. maddesinde yer alan ve yukarıda ‘İşleme Amaçları’ başlıklı 2. maddede belirtilen hallere bağlılık gösterilmekte, kanunen gerekli durumlarda onayınıza başvurulmaktadır.

5.      Kişisel Verilerin İmhası

Kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkın Kanun’da ve ilgili diğer kanunlarda belirtilen yasal sürelere, eğer yasal bir süre mevcut değil ise işlendikleri amaç için gerekli olan sürelere uygun olarak saklanmakta ve belirlenen sürelerin sonunda veya periyodik imha sürelerinin sonunda (en fazla 1 sene olmak üzere), belirlenen imha yöntemleri ile imha edilmektedir.

Şirketimiz bu işlemlerin usul ve esaslarının belirlenmesi açısından saklama ve imha politikası hazırlamış olup kişisel veriler bu politikada belirlenen şekilde imha edilmektedir.

6.     İlgili Kişinin Hakları

İlgili kişi olarak, tarafımıza başvurarak kendinizle ilgili;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK madde 7 çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltildiğinin veya KVKK madde 7 kapsamında kişisel verilerin silindiğinin ve yok edildiğinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu bildiririz.

Haklarınıza ve KVKK’nın uygulanmasına ilişkin diğer taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurumunun belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletmeniz mümkündür.

Şirket, bu kapsamdaki taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret alınabilecektir.

İşbu Aydınlatma Formu’nu teslim aldığımı beyan ederim.

Teslim Alan Bilgileri

Adı Soyadı                     :

Görevi                           :

Elektronik Posta Adresi :

Tarih                              :

İmza                               :

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ONAY FORMU

YönAst Eğitim ve Danışmanlık ile aramızda yapılacak organizasyonlar, toplantılar ile ilgili sunulan aydınlatma metnini okudum, anladım.

Yasadan kaynaklanan haklarımı biliyorum.

Adı geçen aydınlatma metnini ve onay formunu, okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak Şirketimizz, internet siteleriniz ile sosyal medya sayfalarınız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verilerimin; tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Platformunuzun birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla, 3. kişi hizmet sağlayıcı, tedarikçi firmalar, seyahat acenteleri, ile paylaşılması, konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde bilgi sahibi olarak, aydınlatılmış açık rızam ile onay veriyorum.

Kişisel verilerimin yukarıda açıklandığı şekilde yasal çerçevede kaydedilmesi, işlenmesi, aktarılması, kullanılması ve paylaşılmasına açık rıza gösteriyorum.

Kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili olarak her zaman veri sorumlusu olan YönAst Eğitim ve Danışmanlık’dan bilgi alma, verilerin işlenme amacına uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenme, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri güncelleme, verilerin tamamen ya da kısmen silinmesini talep etme ve vermiş olduğum onayı tamamen veya kısmen geri alma hakkımın olduğunu bildiğimi kabul ve beyan ederim.

Ad Soyad:

Unvanı:

Tarih:

5 (beş) yıl için                         3 (üç) yıl için              1 (bir) bir yıl için        □ süresiz

Kişisel Verilerimin İşlenmesine Rıza Gösteriyorum                    _______________________

Özel Nitelikli Kişisel Verilerimin İşlenmesine Rıza Gösteriyorum             _______________________

Kişisel Verilerimin Yurtdışına Aktarılmasına Rıza Gösteriyorum             _______________________

(Her maddenin yanına imza gerekmektedir)

Dijital çağda ihtiyaçlara yönelik nitelikli çözüm ortaklığı kurma fikri ile doğan, Yurt dışında güçlü iş ağına sahip YönAst Eğitim & Danışmanlık işe alım süreçlerinizde özel yöntemleri ve geniş aday havuzu ile farklı sektörlere yönelik istihdam taleplerine yanıt vermektedir. Gelişim Partnerleri ile eğitim ve yeniden yapılanma süreçlerine destek veren YönAst Eğitim & Danışmanlık profesyonel eğitmenleri ile tecrübelerini aktarmaktadır.